Tilbake til hovedsiden


Tolkiens liv
Forfatteren
Påvirkninger
Bibliografi
Bilder

Ringenes Herre
Hobbiten
Silmarillion
Ufullendte Fort.
Alle andre(stor)

Quenya
Quenyakurs
Sindarin
Vestrønt
Telerin
Doriathrin
Menneskespråk
Nandorin
Gammel Sindarin
Ilkorin
Avarin
Entisk
Valarin
Primitivt alvisk
Uttale
Skrive alvisk
      oversettelse av
      Amanye Tenceli


Tolkienforumet
Tolkienleksikonet
Dikt og sanger
Kart
Bildegalleri
Filarkiv
Stamtrær
Linker
Konkurranser
Artikler
Downloads
Quizer

Årenes løp
Språk
Raser
Personer

Skuespillerne
Traileren
Sceneliste
Bak kamera
Manuskript
Om innspillingen
Fakta
Downloads
Bilder

Spillsonen
Spillene
Downloads
Offisielle sider
Screenshots

Nyheter
Arkiv 2003
Arkiv 2002

Forum
Chat
Chat-quotes
Gjestebok
Om siden
Kontakt meg
Annonsere her?
Mailingliste
Vi ønsker
Søk i denne siden
Moroting
Partnere
Sponsoratet
Webshop
Gammelt design
Sidekart
Tolkien Topp50
FORENINGEN NATSE TOLKIENO:
Om FNT
Vedtekter for FNT
Styret i FNT[Om foreningen]  [Vedtekter]  [Styret]  [Medlemsfordeler]  [Innmelding

Vedtekter
Foreningen Natse Tolkieno

Forslag til vedtekter for Foreningen Natse Tolkieno
§1 FORMÅL
§2 BESLUTTENDE ORGAN
§3 TVISTER OM VEDTEKTENE
§4 ENDRING AV VEDTEKTENE
§5 EKSKLUSJON
§6 UTMELDELSE
§7 RETTIGHETER OG PLIKTER
§8 STYRETS ORGANISERING
§9 STYRETS PLIKTER
§10 ORDINÆRT ÅRSMØTE
§11 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
§12 OPPLØSNING AV FNT

§1 FORMÅL
Foreningen Natse Tolkieno(heretter FNT) skal være en samlingsorganisasjon for brukerne av forumet på www.tolkiens.net, med formålet å fremme interesse og engasjement for Tolkien og hans litteratur.
FNT er en medlemsforening av Hyperion – Norsk forbund for fantastiske fritidsinteresser.
FNT er en frivillig organisasjon og er partipolitisk og religiøst uavhengig. Et eventuelt overskudd fra arrangement puttes inn i driften til foreningen og neste arrangement.
FNT skal jobbe aktivt for å tilby brukerne av forumene bedre tjenester og arrangere treff/samlinger for medlemmene av organisasjonen.

FNT består av de personer som til enhver tid er medlemmer i foreningen. Medlemskap utstedes av styret eller den styret har gitt fullmakt. Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet Medlemskap forutsetter at man er registrert som bruker av det nevnte forumet. Registrering er gratis. Styret forbeholder seg imidlertid retten til å nekte personer medlemskap/ekskludere medlemmer som kan komme til å skade organisasjonens omdømme (se § 6 vedr. eksklusjon).

§2 BESLUTTENDE ORGAN
FNT besluttende organer er årsmøtet, ekstraordinært årsmøte og styret.

§3 TVISTER OM VEDTEKTENE
Oppstår det uenighet om fortolkningen av disse vedtektene, eller uforutsette ting som ikke berøres av vedtektene, skal saken utsettes til neste årsmøte. I svært viktige saker kan styret innkalle til ekstraordinært årsmøte. Medlemmer binder seg til ikke å bringe tvister om vedtektene for rettslig prøving. Eventuelle tvister om vedtektene skal fortrinnsvis avgjøres av årsmøtet, eventuelt styret.

§4 ENDRING AV VEDTEKTENE
Vedtektene kan endres av årsmøtet, og ekstraordinært årsmøte ved minst 2/3 flertall. Forslag til endringer må legges fram skriftlig, senest 6 uker før årsmøte.

§5 EKSKLUSJON
Medlemmer som bryter FNTs vedtekter og/eller på annen måte bidrar til å skade FNTs omdømme eller som benytter FNT til å drive kommersiell virksomhet, kan ekskluderes av årsmøtet.
Styret kan suspendere medlemet frem til årsmøtet.
Medlemmer kan enten ekskluderes direkte, eller gis advarsler avhengig av forseelsens alvorlighetsgrad. For at eksklusjonen skal være gyldig må den vedtas av et enstemmig årsmøte.
Eksklusjonstiden fastsettes av årsmøtet.
Eksklusjonsvedtaket kan ankes til neste årsmøte. For å omgjøre et eksklusjonsvedtak kreves 2/3 flertall. Den ekskluderte har ikke adgang til årsmøtet, men har adgang til den delen av årsmøtet som omhandler eksklusjonsvedtaket.

§6 UTMELDELSE
Utmelding av FNT må meldes skriftlig eller pr e-post til styret. Når utmelding er mottatt og registrert, regnes medlemskapet umiddelbart som avsluttet. Medlemmet er ikke utmeldt før det har mottatt bekreftelse på utmeldelse.

§7 RETTIGHETER OG PLIKTER
FNTs medlemmer...
*Har rett til informasjon om FNTs drift, organisasjon etc.
*Har innsynsrett i FNTs regnskaper i den forstand at de får utlevert et årsregnskap under årsmøtet.
*Har rett til å delta i alle sammenkomster som FNT arrangerer, såfremt påmeldingsfrist ikke er utløpt. Medlemmer skal gå foran ikke-medlemmer.
*Har rett til epost som valgfrittnavn@tolkiens.net
*Skal følge FNTs vedtekter og de bestemmelser som tas av FNTs besluttende organer
*Skal betale årsavgiften som vedtas av FNTs besluttende organer.
*Blir medlemmer i Gruppa FNT på forumet og får tilgang til FNTs forum

§8 STYRETS ORGANISERING
Styret består av leder, nestleder, sekretær og to styremedlemmer. Styret velges av årsmøtet. Valgperioden er to år for leder og sekretær. Ett år for nestleder og de to styremedlemmene. Dersom et medlem trekker seg innen valgperioden har styret rett og plikt til å utnevne en etterfølger.

Styret kan innkalles av styrets leder eller av den styret utpeker.
Minst 3 medlemmer av styret må være tilstede for at styret er vedtaksfør.
Styrevedtak fattes ved simpelt flertall og krever fremmøte av alle de stemmeberettigete. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. Styremøter arrangeres kun når styret finner det nødvendig og kan avholdes som telefon- eller internettmøte.

§9 STYRETS PLIKTER
Styret har det formelle og juridiske ansvar for FNTs virksomhet. Styret er selv ansvarlig for alle avtaler det inngår på foreningens vegne. Styret plikter også å innkalle til medlemsmøter for behandling av spesielt viktige saker, planlegging og informasjon om styrets arbeide. Dette skal kun skje dersom styret det finner det nødvendig.

§10 ORDINÆRT ÅRSMØTE
Årsmøtet skal avholdes innen utgangen av februar. Styret avgjør nærmere tidspunkt og sted. Medlemmer skal innkalles senest 3 uker før møtet finner sted. Innkalling kan skje skriftlig, via e-post eller annonseres på www.tolkiens.net

Følgende saker skal behandles:
a) Åpning av møtet b) Valg av ordstyrer, referent, tellekorps og to medlemmer til å undertegne protokollen
c) Gdkjenning av innkalling og møtets agenda
d) Årsberetning
e) Gjennomgang av siste års regnskap
f) Presentasjon og godkjenning av budsjett
g) Innkomne forslag fra medlemmer eller styret
h) Valg av styre

Leder åpner møtet og leder årsmøtet gjennom punkt a og b. Deretter gir leder ordet til ordstyrer. Valg skal alltid vedtas. Dersom én eller flere ved årsmøtet ønsker skriftlig valg, vil valget avholdes skriftlig. Alle årsmøtesaker avgjøres ved simpelt flertall. Eneste unntak er vedtaksendringer som krever 2/3 flertall.
Ved stemmelikhet blir forslaget forkastet eller det blir omstemming dersom det ønskes. Medlemmer som har betalt medlemskontingent for inneævrende år har adgang og stemmerett til årsmøtet. Stemmeretten er personlig og kvittering for betalt medlemsskap må etter anmodning forevises.

§11 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte. Styret plikter også å innkalle til ekstraordinært årsmøte dersom minst 1/5 av medlemmene krever det. Innkalling må skje minst 3 uker før møtet avholdes. Ekstraordinært årsmøte behandler kun den saken som var årsaken til innkallingen.

§12 OPPLØSNING AV FNT
FNT kan oppløses etter årsmøtevedtak med minst 3/4 flertall. Ved oppløsning deles FNTs verdier likt mellom eier av www.tolkiens.net og Arthedain - Norges Tolkienforening.

"Jeg fortalte ham det aldri, men den var verd mer enn hele Hobsyssel og alt som i det er" Frodo sa ikke noe, men han stakk hånden inn under blusen og rørte ved ringene på brynjen. Han var overveldet ved tankten på at han hadde gått rund med en verdi lik hele Hobsyssel under jakken."

<<<Tilbake

Til toppen


Se hva som skjer denne måneden


Nedtellinger
0 dager, 0 timer, 0 min
til første Hobbiten-film

0 dager, 0 timer, 0 min
til andre Hobbiten-film

Mest sette sider
Tolkienforumet
Bildegalleriet
Quizzene
Språksidene
Kart over Midgard

Søk i siden

STøtt siden

Gå inn på webshoppen her!

Forum og Chat
Gå til chatten
****
Bli med i Tolkienforumet!

Crew
Posting
Les e-mail
Admin

topp50

Se hele Tolkien Topp 50

Tolkienforeninger

Utvalgte partnere
Denne siden er laget og oppdateres kun av private personer. Hvis du ønsker å bruke noe fra denne siden settes det pris på om du tar kontakt. Hvis du ønsker et sidekart - trykk her. Skrivefeil og feil på navn, steder osv vil alltid forekomme. Finner du noen på denne siden settes det pris på om du tar kontakt. Innhold © 1999-2011.